Security v. Privacy - Legal Aspects

Authors

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
War Studies University, Law Institute
Monika Nowikowska
War Studies University, Law Institute

Synopsis

The monograph is an attempt to indicate areas where there are threats to the privacy of an individual in the conditions of development of new technologies and to determine necessary regulatory directions. There is no doubt that one of the task of the state is to protect the safety of its citizens. Necessary is therefore to establish the status of an individual in the conditions of legal regulations ensuring protecting personal and public safety, and indication of new rules for the operation of public administration and to specify the limits of interference by public authorities. Implemented by state authorities some tasks may constitute a significant limitation of the legal protection of life private entity, guaranteed in art. 47 of the Polish Constitution. In that sense there is a natural antinomy between state security and privacy of the individual, the freedom of the individual from state interference. Society undoubtedly, it is willing to give up part of its freedom in exchange for security. These concessions are called part of the social contract. Challenge but it is the fixing of mutual limits of concessions between freedom and safety. How much can an individual be expected to relinquish freedom for the sake of common security and vice versa, to what extent can be waived from the implementation of security policy to ensure the necessary scope of freedom.

References

Aleksandrowicz, T. R. (2015) Terroryzm międzynarodowy (International terrorism) (Warszawa: Editions Spotkania Spółka).

Angwin, J., (2015) Społeczeństwo nadzorowane, w Poszukiwaniu prywatności, bezpieczeństwa i wolności w świecie permanentnej inwigilacji [Dragnet Nation: A Quest for Privacy, Security, and Freedom in a World of Relentless Surveillance] (New York: Paperback – Bargain Price).

Banaszak, B. (2012) Konstytucja RP. Komentarz (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Baumann Z. (2010) Kultura w płynnej nowoczesności (Warszawa: Wydawnctwo Agora S.A.).

Biernat, K. (2013) Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Bigo, T. (1928) Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego [Public-legal relationships in the light of Polish legislation) (Warszawa: Wydawnictwo "Przemiany").

Borski, M. (2014) Godność człowieka jako wartość uniwersalna, PPP, 3, pp. 15-26.

Boć, J. (2010) Prawo administracyjne [Administrative Law] (Wrocław: Wydawnictwo Kolonia Limited).

Bolechów, B., (2002) Terroryzm w świecie podwubiegunowym. Przewartościowania i kontynuacje [Terrorism in the Subpolar World. Revaluations and continuations] (Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek).

Catinat, M. (1997) The „National Information Infrastructure Initiative” in USA. Policy or Non-Policy, Computer and Telecommunication Law Review, 3, pp. 68-86.

Ciesielski, M. (2017) Terroryzm w ponowoczesnym świecie: charakterystyka relacji pomiędzy globalizacją a struktura zjawiska [Terrorism in the postmodern world: characteristics of the relationship between globalization and the structure of the phenomenon], In: Herbowski, P., Słapczyńska, D. & Jagiełło, D. (eds) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem [Obtaining information in the fight against terrorism] (Warszawa: Wydawnictwo Difin).

Chlewiński, Z. & Zaleski, Z. (1997) Godność, In: Herbut, J. (ed.) Leksykon filozofii klasycznej (Lublin: Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski).

Chałubińska – Jentkiewicz, K. & Karpiuk, M. (2015) Prawo Nowych Technologii (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Chałubińska-Jentkiewicz, K. & Karpiuk, M. (2015) Prawo nowych technologii [New technologies law] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Chałubińska–Jentkiewicz, K. (2015) Ochrona prywatności w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie [Protection of privacy in on-demand audiovisual media services], available at: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/30/pdf/86.pdf (October 20, 2020).

Coomaraswamy, R. (2002) Identity Within: Cultural Relativism, Minority Rights and the Empowerment of Women of Women, George Washington International Law Review, 34, pp. 483-490.

Complak, K. (1998) Uwagi o godności człowieka oraz jej ochrona w świetle nowej konstytucji, Przegląd Sejmowy, 5, pp. 45-51.

Czarnik, Z., Maciejko, W. & Zaborniak, P. (2016) Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Czaja, J. (2005) Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa: Materiały AON. ZUMS BN).

Dybowski, M., (2007) Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS [Fundamental rights in the jurisprudence of the ECJ] (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Doroszewski, W. (1968) Słownik języka polskiego (Warszawa: Wydawnictwo PWN).

Domańska, M. (2019) Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Donnan, H. & Wilson, T. (2007) Granice tożsamości, narodu, państwa (Kraków: add publisher).

Dunn, J. (2007) Introduction: Crisis of the Nation State?, Political Studies, 62, pp. 3-15.

Fundowicz, S. & Śwital, P. (2014) ABC Administracj [Administration ABC] (Radom: Skauth).

Gałdowa, A. (2000) Tożsamość człowieka (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Gancarz-Wójcicka, B. (2013) Biblia e-biznesu [The e-business bible] (Gliwice: Wydawnictwo HELION).

Gajdus, D. & Gronowska, B., (1994) Stosowanie podsłuchu telefonicznego w ocenie Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Refleksje na tle rozwiązań polskich) [The use of wiretapping in the opinion of the European Commission and the European Court of Human Rights (Reflections against the background of Polish solutions)], Palestra, 11, pp. 115-116.

Jakimowicz, W. (2002) Publiczne prawa podmiotowe [Public subjective rights] (Warszawa: Wydawnictwo Zakamycze).

Jaworski, W. L. (1924) Nauka prawa administracyjnego, zagadnienia ogólne [Science of administrative law, General issues] (Warszawa: Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska").

Jarymowicz, M. & Szustrowa, T. (1980) Poczucie własnej tożsamości - źródła, funkcje regulacyjne, In: Reykowski, J. (ed.) Osobowość a społeczne zachowania się ludzi (Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza).

Jakubski, K. J. (1997) Przestępczość komputerowa – podział, definicja [Computer crime - division, definitione], Przegląd Kryminalistyki, 2, pp. 31-33.

Jellinek, J., (1921) Ogólna nauka o państwie, In: Kitler, W., Czuryk, M. & Karpiuk, M. (Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka).

Habermas, J. (1994) Struggles for recognition in the democratic constitutional regime, In: Gutman, A. (ed.) Multiculturalism (Princeton: Princeton University Press).

Herbut, J. (1997) Leksykon filozofii klasycznej (Lublin).

Hofmokl, J. (2009) Internet jako dobro wspólne [Internet as a common good] (Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne).

Hołyst, B. (2011) Terroryzm, T. I (Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis).

Kawka, W. (1939) Policja w ujęciu historycznym i współczesnym (Wilno: Zakład Administracji i Prawa Administracyjnego U.S.B.)

Kitler, W. (2013) Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo narodowe, In: Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, ed., (Warszawa:)

Klafkowska-Waśniowska, K. (2011) Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną [The rules for the protection of personal data in connection with the provision of electronic services], In: Lubasz, D. & Namysłowska, M. (eds) Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw [Provision of electronic services and conditional access. Commentary] (Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis).

Kopff, A. (1972) Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne [Concept of the rights to intimacy and privacy of personal life. Design issues], Studia Cywilistyczne, 20, pp. 3-40.

Kondratiewa-Bryzik, J. & Sękowska-Kozłowska, K., (2013) Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii [Human rights in relation to the development of biotechnology] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Kondratiewa-Bryzik J. & Sękowska-Kozłowska, K. (2013) Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Konarski, X. (2004) Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Commentary to the act on the provision of electronic services] (Warszawa: Wydawnictwo Difin).

Kopff, A. (1972) Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Zagadnienia konstrukcyjne [Concept of the rights to intimacy and privacy of personal life. Design issues], Studia Cywilistyczne, 20, pp. 3-40.

Kosińska, J. (2008) Prawnokarna problematyka stalkingu [Criminal law issues of stalking], Gdańsk, 10, pp. 33-47.

Koziej, S. (2011) Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, Bezpieczeństwo Narodowe, 2, pp. 18-28.

Kozielecki, J. (1981) Psychologiczna teoria samowiedzy (Warszawa: Wydawnictwo PWN).

Kopff, A. (1972) Koncepcje prawa do intymności i do prywatności życia. Zagadnienia konstrukcyjne, Studia Cywilistyczne, 20, 20-36.

Krasuski, A. (2008) Dane osobowe w przedsiębiorstwie [Personal data in the enterprise] (Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis).

Krzysztofek, M. (2014) Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej [Personal data protection in the European Union] (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Krąpiec, M. A. (2003) Godność in: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4 (Lublin: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu).

Kuźniar, P. (1996) Po pierwsze bezpieczeństwo, Rzeczpospolita, January 9, 1996.

Kurek, J. (2013) Ochrona przed niezamówioną korespondencją w komunikacji elektronicznej [Protection against unsolicited correspondence in electronic communication] (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Kulesza, M. (1985) Materiały do nauki prawa administracyjnego [Materials for learning administrative law] (Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).

Lorenzi, J. & Berrebi, M. (2019) Przyszłość naszej wolności, czyli należy rozmontować google’a …i kilku innych [Progress or Freedom. Who Gets to Govern Society’s Economic and Technological Future?] (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy).

Longchamps, F. (1966) Współczesne problemy podstawowych pojęć prawa administracyjnego [Contemporary problems of basic concepts of administrative law], Państwo i Prawo, 6, 891-865.

Lunenfeld, P. (2010) Generacje: Jak komputer stał się maszyną generująca nasza kulturę?, In: Celiński, P. (ed.) Mindware. Technologie dialogu (Lublin: Wydawnictwo UMCS).

Mandrosz-Wróblewska, J. (1988) Tożsamość i niespójność ja, a poszukiwanie własnej odrębności (Warszawa: Ossolineum).

Malarewicz, A. (2009) Konsument a reklama: studium cywilnoprawne [The consumer and advertising: a civil law study] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska).

Młynarska-Sobaczewska, A. (2009) In: Skrzydło, W., Grabowska S. & Grabowski, R. (eds) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny [Constitution of the Republic of Poland. Encyclopedic commentary] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Namysłowska, M. (2011) Zgoda usługobiorcy [Service recipient consent], In: Lubasza, D. & Namysłowska, M. (eds) Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz o ustawy [Provision of electronic services and conditional access. Commentary] (Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis).

Namysłowska, M. (2012) Reklama: aspekty prawne [Advertising: legal aspects] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Ormsby, E. (2019) Darknet [Darknet] (Warszawa: Wydawnictwo Społeczny Instytut Wydawniczy Znak).

Perritt Jr. H. H. (1996) Law and the Information Superhighway. Privacy, Access, Intelectual Property, Commerce, Liability (New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, INC).

Radwański, Z. (1997) Prawo cywilne - część ogólna [Civil law - general part] (Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck).

Rączka, G. (2007) Ochrona usługobiorcy usług elektronicznych [Protection of the recipient of electronic services] (Toruń: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa).

Rogacka-Łukasik, A. (2012) Naruszenie dóbr osobistych w internecie oraz ich ochrona na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Infringing of the personal goods on the internet and their protection on the basis of the bill concerning providing services by the electronic way], Roczniki Administracji i Prawa. Teoria i Praktyka, 12, 233-252.

Stalla - Bourdillon, S., Phillips, J. & Ryan, M. D. (2014) Privacy vs. Security (New York: Dordrecht).

Sienkiewicz, P. (2009) Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni [Terrorism in cybernetic space], In: Jemioło, T., Kisielniecki, J. & Rajchel, K. (eds.) Cyberterroryzm – nowe wyzwania XXI w. [Cyberterrorism - new challenges of the 21st century] (Warszawa).

Sarnecki, P. (2003) Uwagi do art. 41 Konstytucji RP, In: Garlicki, L. (ed.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. 3, (Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe).

Safjan, M. (2002) Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych [Reflections on the constitutional conditions for the development of protection of personal rights], Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, pp. 234.

Sobczak, J., (2017) Cyberprzestrzeń jako obszar ochrony bezpieczeństwa narodowego, w optyce dokumentów europejskich [Cyberspace as an area of national security protection, in the view of European documents], In: Herbowski, P., Słapczyńska, D. & Jagiełło, D. (eds) Pozyskiwanie informacji w walce z terroryzmem [Obtaining information in the fight against terrorism] (Warszawa: Wydawnictwo Difin).

Sokolewicz, W. (1985) Prawo do prywatności, In: Pastusiak, L. (ed.) Prawa człowieka w Stanach Zjednoczonych (Warszawa: Książka i Wiedza).

Sójką – Zielińska, K. (2006) Jednostka a państwo w dziejach europejskiej kultury politycznej [The individual and the State in the history of European political culture ], In: Wyrzykowski, M. (ed.) Prawa stają się prawem. Status jednostki a tendencje rozwojowe [Rights Become Law. Individual status and development trends] (Warszawa: Wydawca Liber).

Smoleński, P. (2013) Syn idzie do wojska. Boję się, Wysokie Obcasy, 28(735), pp. 22-23.

Stańczyk J. (1996) Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa (Warszawa: ISP Polska Akademia Nauk).

Sieńczyło-Chlabicz, J., Zawadzka, Z. & Nowikowska, M. (2019) Prawo prasowe [Press Law] (Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer).

Sienkiewicz, P. (2009) Terroryzm w cybernetycznej przestrzeni [Terrorism in cybernetic space], In: Jemioło, T., Kisielniecki, J. & Rajchel, K. (eds) Cyberterroryzm – nowe Szot, L. (2018) Protection of personal data in the context of the right to be forgotten, In: Taczkowska-Olszewska, J., Brzostek, A., & Nowikowska, M. (eds) Reform of the protection of personal data system. Puropse. Tools. Effects (Poznań: Wydawnictwo Siva Rerum) pp. 23-40.

Szpunar, A. (1974) Nadużycie prawa podmiotowego [Abuse of subjective law] (Kraków: Wydawnictwo Polska Akademia Umiejętności).

Wang, H., Lee, M. K. & Wang, C. (1998) Consumer privacy concerns about Internet marketing, Communications of the ACM, 41(3), pp. 63-70.

Winczorek, P. (2003) Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej (Warszawa: Wydawnictwo Liber).

Wilk, A. (2014) Akt urodzenia (Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis).

Wolfe, P., Scott, M. & Erwin, M. W. (2012) Anti – spam Tool kid (Warszawa: Wydawnictwo Helion).

Zakrzewski, W. (1998) Podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela In: Skrzydło, W., (ed) Polskie prawo konstytucyjne (Lublin: Wydawnictwo VERBA).

Ziembiński, Z. (1980) Problemy podstawowe prawoznawstwa [Fundamental problems of jurisprudence] (Warszawa: Wydawnictwo PWN).

Cover for Security v. Privacy - Legal Aspects
Published
February 24, 2021
Categories

Details about this monograph

Co-publisher's ISBN-13 (24)
978-961-7124-01-9
DOI (06)
10.4335/978-961-7124-01-9
Date of first publication (11)
2021